Polityka Prywatności Orion Supply

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i kontrahentów, na podstawie art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” przedstawiamy informacje oraz zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ORION SUPPLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

§ 1. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych naszych klientów, kontrahentów i współpracowników jest ORION SUPPLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 4 lok. 4, 15-845 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632164, dalej jako „Administrator” lub „ORION SUPPLY”.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (dalej jako: „DO”) mogą się Państwo uzyskać informacje pod adresem: ORION SUPPLY Spółka z o.o., ul. Antoniukowska 4 lok. 4, 15-845 Białystok lub e-mailowo: bok@orions.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych (konsumentów), dane dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dalej zwani jako: Klienci lub Użytkownicy.

§ 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad ochrony danych osobowych:
  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania.
  3. Zasada minimalizacji ilości przetwarzania danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  4. Zasada prawidłowości przetwarzanych danych- Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
  5. Zasada ograniczenia czasu przetwarzania i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
  6. Zasada zapewnienia przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  7. Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie.
 2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

§ 3. Cel przetwarzania DO, podstawa prawna przetwarzania DO, czas przechowywania I PRZETWARZANIA Do

Cele przetwarzania DO Podstawa prawna przetwarzania DO Czas przechowywania DO
Założenie i rejestracja indywidualnego konta przez klienta celem realizacji sprzedaży internetowej Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby (klienta), której dane dotyczą wyrażona poprzez dobrowolne założenia konta Klienta

Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – niezbędność do zawarcia i wykonania umowy

Do czasu złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

Zawarcie i wykonywanie umów sprzedaży i dostawy z klientami /kontrahentami ORION SUPPLY (w przypadku osób fizycznych) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa sprzedaży lub dostawy zawarta pomiędzy klientem a ORION SUPPLY

Art. 6 ust. lit. c) RODO – przepisy ustawy Kodeks cywilny

Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Przetwarzanie danych współpracowników lub pracowników klientów lub kontrahentów ORION SUPPLY, celem prawidłowego wykonania umów sprzedaży i dostaw (w przypadku kontrahentów będących osobami prawnymi lub przedsiębiorcami) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, którego celem jest prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt z kontrahentem Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.
Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów (z tytułu rękojmi i gwarancji) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa sprzedaży lub dostawy zawarta pomiędzy klientem a ORION SUPPLY

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu cywilnego

Dokumentacja związana z obsługą reklamacji danego klienta przechowywana będzie jeszcze przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Terminy rozpatrzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji określone zostały w ustawie Kodeks cywilny.
Prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych i aktualnych klientów (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora przejawia się w chęci prowadzenia kampanii reklamowych wobec klientów Do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych
Prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych i aktualnych klientów (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) Art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgoda osób, których dane dotyczą

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osób, których dane dotyczą z uwagi na treść

ustawy prawo telekomunikacyjne i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Do czasu wycofania zgody, lub poinformowania w dowolny sposób, o chęci zaprzestania kontaktu i otrzymywania informacji o podejmowanych przez Administratora Danych Osobowych działaniach za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu.
Dochodzenie roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora celem zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa podatkowego Dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
Subskrypcja newslettera ORION SUPPLY (wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zaznaczenie okienka na stronie internetowej ORION SUPPLY Dane osobowe przetwarzane w związku z subskrypcją newslettera ORION SUPPLY do czasy wycofania zgody, w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona.
Przekazywanie danych osobowych przez klientów poprzez korzystanie z usługi formularza kontaktowego w na stronie Sklepu ORION SUPPLY w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona poprzez dobrowolne podanie danych w formularzu kontaktowym

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –

umowa sprzedaży lub dostawy zawarta pomiędzy klientem a ORION SUPPLY

Do czasu wycofania zgody, w taki sam sposób w jaki została udzielona

Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

Nawiązywanie współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz czynności i rozliczenia związane z prowadzoną współpracą Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego i ustaw z zakresu prawa podatkowego

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – właściwa umowa cywilnoprawna pomiędzy ORION SUPPLY a kontrahentem

Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

§ 4. RODZAJ I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego ORION SUPPLY:
  1. w przypadku założenia Konta Klienta w Sklepie, Użytkownicy przekazują następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • dane adresowe, w tym miejscowość oraz kod pocztowy, ulica, numer domu oraz numer mieszkania,
   • numer telefonu,
   • numer NIP (w przypadku przedsiębiorców oraz osób prawnych)

   Hasło dostępu do Konta Klienta w serwisie internetowym e-sklepu użytkownik ustala samodzielnie. Użytkownik ma prawo do zmiany hasła w każdym czasie.

  2. w przypadku składania Zamówienia w Sklepie, Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • dane adresowe, w tym miejscowość oraz kod pocztowy, ulica, numer domu oraz numer mieszkania,
   • numer telefonu,
   • numer NIP (w przypadku przedsiębiorców oraz osób prawnych),
   • firma (w przypadku przedsiębiorców oraz osób prawnych).
  3. w przypadku zapisu na Newsletter produktów Administratora, Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe:
   • adres e-mail Użytkownika,
  4. w przypadku przekazywania danych za pomocą formularza kontaktowego, Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • dane adresowe (opcjonalnie).
 2. W związku z korzystaniem z serwisu internetowego i sklepu internetowego ORION SUPPLY Administrator może przetwarzać następujące informacje tj. adres IP komputera Użytkownika lub dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, dane nawigacyjne, dane o lokalizacji, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, historia transakcji płatniczych, historia odwiedzin strony internetowej, dane behawioralne użytkownika strony internetowej.

§ 5. Źródło pochodzenia danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora:

 • bezpośrednio od Klientów,
 • ze źródeł publicznie dostępnych jak wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Internet, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  • zewnętrzna firma prowadząca Księgowość i kadry ORION SUPPLY, z którą Administrator zawarł odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych,
  • podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności: dostawcy zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierających działalność, przewoźnicy oraz operatorzy pocztowi, w tym Poczta Polska S.A., kurierzy realizujący dostawy w imieniu Administratora, internetowe platformy sprzedażowe,
  • dostawcy domeny, hostingu oraz poczty elektronicznej,
  • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • w przypadku prowadzenia postępowań sądowych, dochodzenia roszczeń – Kancelaria Prawnicza, firma windykacyjna.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą.
 3. Administrator stosuje wdrożone zasady doboru i weryfikacji podmiotów przetwarzających dane na zlecenie ORION SUPPLY opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych.

§ 7. REALIZACJA Praw osób, których dane dotyczą

 1. ORION SUPPLY realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wprowadzając proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności podmiotów danych osobowych. Zgodnie z art. 12-23 RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych była zgoda,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21-22 RODO.
 2. [Prawo dostępu do DO] Na podstawie art. 15 RODO, Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. [Prawo do uzyskania kopii DO] Na żądanie Użytkownika, Administrator wydaje osobie, której dane dotyczą kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Administrator wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
 4. [Prawo do sprostowania nieprawidłowych DO] Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba, której dane dotyczą w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.
 5. [Prawo do usunięcia DO] Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator usuwa DO, w następujących przypadkach:
  • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
  • osoba, której dane dotyczą wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego,
  • żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.
 6. Administrator realizuje żądania usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także posiada ustalony sposób weryfikacji, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
 7. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora, Administrator podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów i podmioty przetwarzające te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
 8. Administrator odmawia realizacji prawa do usunięcia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. [Prawo do ograniczenia przetwarzania DO] Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 10. W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 11. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
 12. [Prawo do przenoszenia DO] Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Administratora.
 13. [Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych] Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną w tym Newslettera, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego.
 14. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie uznana zostanie za sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 15. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie dysponował inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika wobec których wniesiony został sprzeciw zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w tym celu.
 16. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z wymienionymi w niniejszym paragrafie uprawnieniami, ORION SUPPLY spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ORION SUPPLY nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 17. [Prawo do skargi do organu nadzorczego] Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w jego ocenie Administrator dopuści się naruszenia jego praw z zakresu ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§8. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM ORAZ PROFILOWANIEM

 1. Wobec Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym przede wszystkim na cele marketingu bezpośredniego, przesyłania newslettera, przedstawienia informacji handlowej oraz profilowania).
 2. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje Państwu w każdym czasie, ale cofniecie zgody wywołuje skutek od momentu cofnięcia zgody.
 3. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody, wysłane na adres Administratora w formie listownej lub elektronicznej, podane w § 1 niniejszej Polityki Prywatności ORION SUPPLY. Cofnięcie zgody może nastąpić również poprzez odklinięcie odpowiednich okienek „checkboxów” dostępnych na stronie internetowej sklepu ORION SUPPLY.
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed złożeniem oświadczenia o jej cofnięciu.
 5. Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody nie pociąga za sobą dla Użytkowników jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z niektórych z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

§ 9. Informacja o OBOWIĄZKU podania danych

 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i ich rozliczenia oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa i dotyczy to następujących sytuacji:
  • zawarcia i wykonywania umów z klientami/kontrahentami,
  • rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez klientów (z tytułu rękojmi i gwarancji) oraz skarg,
  • dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora,
  • przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych.
 2. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne, przy czym Administrator wskazuje, iż niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji i zakładania Konta Klienta uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§ 10 PROFILOWANIE

 1. ORION SUPPLY dokonuje profilowania w rozumieniu art. 4 RODO tj. stosuje formę automatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu tych danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, zainteresowanej produktami ORION SUPPLY. Innymi słowy, ORION SUPPLY podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe, które o Państwu posiadamy. Tym samym zapisujemy informację o dokonanych przez Państwo zakupach, tak aby następnym razem zaproponować Państwu kolejne produkty, dopasowane do Państwa preferencji, oczekiwań i potrzeb jako Klienta ORION SUPPLY.
 2. W związku z profilowaniem Administrator danych wdrożył odpowiednie środki ochrony praw, wolności prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.
 3. Decyzje polegające na przedstawieniu Państwu określonej oferty handlowej Administratora podejmowane są o ocenę niektórych informacji o Klientach ORION SUPLLY, w tym na podstawie historii Państwa transakcji płatniczych, historii odwiedzin strony internetowej, danych o lokalizacji, danych behawioralnych użytkownika Sklepu.
 4. Profilowanie odbywa się w celach marketingowych Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 5. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z profilowaniem w celach marketingowych. Sprzeciw należy zgłaszać Administratorowi Danych drogą pisemną na adres korespondencyjny wskazany w § 1 lub e-mailowo pod adresem: info@orions.pl

§ 11. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do krajów takich jak Białoruś, Rosja, Ukraina w związku z prowadzoną sprzedażą lub dostawą towarów przez Administratora. W związku z brakiem uznania tych państw przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazywanie danych do tych krajów wiąże się z większym ryzykiem.
 2. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG następuje na podstawie art. 49 ust. 1 pkt b) RODO, który dopuszcza w takiej sytuacji przekazanie danych osobowych pod warunkiem, że jest to niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, lub na podstawie art. 49 ust. 1 pkt c) RODO, który dopuszcza przekazanie danych osobowych, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą.
 3. Administrator wdraża niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, między innymi dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, przechowywane są na nośnikach i w miejscach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

§ 12. POLITYKA PLIKóW COOKIES

 1. W celu dostosowywania sprzedaży poszczególnych produktów do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów zbieranie są informacje w postaci tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.
 4. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa plików cookies:
  • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej,
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.

§ 13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronie internetowej sklepu.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00