Regulamin sklepu internetowego Orion Supply

I. INFORMACJE OGóLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.orions.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego jest ORION SUPPLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 4 lok. 4, 15-845 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632164, NIP: 542-325-96-53, REGON: 365163558.
  Adres Sprzedawcy do korespondencji: ul. Antoniukowska 4 lok. 4, 15-845 Białystok
  Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  – pod numerem telefonu : +48 690 900 872 w godzinach 8.00-16.00
  – korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@orions.pl
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców nabywających towary w Sklepie internetowym Sprzedawcy i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy ORION SUPLLY prowadzony pod adresem: www.orions.pl przez Sprzedawcę;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość;
 3. Sprzedawca – ORION SUPPLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Białymstoku, ul. Antoniukowska 4 lok. 4, 15-845 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632164, NIP: 542-325-96-53, REGON: 365163558;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22(1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto Klienta – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
 6. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Zamówienie – oświadczenie złożone Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zawierające w swej treści rodzaj i liczbę towarów, sposób zapłaty ceny za towary oraz koszt wysyłki, podany do wiadomości Klienta przed jego złożeniem, miejsce dostawy towarów, dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego wymienionych w tym zamówieniu towarów oraz inne informacje o Zamówieniach;
 8. Formularz – interaktywny formularz udostępniony przez Sklep, umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta i przekazanie danych Klienta na potrzeby realizacji Zamówienia;
 9. Dostawa – transport, dostarczenie i wydanie towaru przez dostawcę (na podstawie wybranego przez Klienta sposobu dostawy);
 10. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta Formularza udostępnionego przez Sklep celem założenia Konta Klienta lub realizacji Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego ORION SUPPLY;
 12. Towar/ Produkt –rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie;
 13. Cena towaru – określona w polskich złotych wartość brutto towaru, należna Sprzedawcy
  z tytułu realizacji umowy sprzedaży z Klientem, uwzględniająca należne podatki, w tym podatek od towarów i usług. Cena towaru nie zawiera kosztu dostawy towaru Klientowi, podanej do wiadomości Klienta przez Sprzedawcę przed złożeniem Zamówienia;
 14. Koszyk – narzędzie udostępniane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, wspierające proces zawierania ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów, w którym z panelu Klienta widoczne są towary nabywane w drodze umowy sprzedaży;
 15. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 16. umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowę zawartą przez Sprzedawcę z konsumentem w ramach zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem, do chwili zawarcia umowy włącznie, środka porozumiewania się na odległość tj. Internetu;
 17. trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 18. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia
  16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 19. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 20. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

III. POSTANOWIENIA OGóLNE. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca:
  1. zawiera umowy sprzedaży towarów z Klientami,
  2. świadczy na rzecz Klienta usługę elektroniczną w postaci nieodpłatnego utworzenia i prowadzenia Konta Klienta, pozwalającego na korzystanie z oferowanych przez Sprzedawcę funkcjonalności Sklepu, zapewnia możliwość sprawdzenia statusu złożonego Zamówienia oraz przechowywania i udostępnienia Klientowi danych dotyczących zawartych umów sprzedaży i zrealizowanych Zamówień,
  3. świadczy na rzecz Klienta usługę elektroniczną w postaci nieodpłatnego wysyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Newsletter),
  4. umożliwia Klientowi nieodpłatne przeglądanie towarów, zamieszczonych w ramach Sklepu bez konieczności utworzenia i prowadzenia Konta Klienta.
 2. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest dobrowolna, ale jest warunkiem niezbędnym dla złożenia Zamówienia w Sklepie, utworzenia Konta Klienta oraz otrzymywania Newslettera.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • użycie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona i zaakceptowana informacja o obsłudze plików cookies,
 5. Sprzedawca podejmuje kroki, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Sklepu. W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, jego przeglądu, czy usunięcia usterek mających wpływ na funkcjonowanie Sklepu, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do Sklepu bądź też w korzystaniu z niektórych jego funkcjonalności.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest możliwe również bez zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na towary z asortymentu Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 8. W ramach prowadzenia Sklepu i realizacji zamówień Sprzedawca zobowiązuje się do:
  1. świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z najwyższą starannością, w sposób uwzględniający profesjonalny charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  2. podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych oraz zapobiegnięcia nieuprawnionemu pozyskaniu tych danych bądź ich modyfikacji przez osoby trzecie,
  3. dostarczenia Klientowi Produktów w stanie wolnym od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 9. W ramach korzystania z funkcjonalności Sklepu i zamawiania towarów w Sklepie, Klient zobowiązany jest:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz niezakłócający i nieutrudniający w jakikolwiek sposób jego funkcjonowania, bądź czyniący korzystanie z niego uciążliwym dla innym Klientów,
  3. nieprzekazywania i nieumieszczania za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, treści naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich lub też naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym treści bezprawnych,
  4. niekorzystania z Konta Klienta należącego do osób trzecich lub udostępniania swojego Konta do korzystania innym Klientom,
 10. Ponadto, Klient zobowiązany jest do:
  1. posługiwania się przy tworzeniu Konta Klienta, w Formularzach rejestracji oraz przy składaniu Zamówień prawdziwymi i aktualnymi danymi,
  2. dokonywania niezwłocznej aktualizacji danych podanych Sprzedawcy w związku ze złożeniem Zamówienia lub zawarciem Umowy o świadczenie usług,
  3. dokonywania terminowej zapłaty ceny za zamówione i dostarczone towary oraz do uregulowania kosztów dostawy.

IV. ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA W SKLEPIE

 1. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie, należy wypełnić Formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu. Niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres
  3. miejsce dostawy,
  4. NIP – w przypadku przedsiębiorców
  5. nr telefonu
  6. adres e-mail,
 2. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest bezpłatne i dobrowolne. Z tytułu założenia i prowadzenia Konta Klienta Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat.
 3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu. Login stanowi adres e-mail Klienta, natomiast hasło podawane jest przez Klienta. W każdej chwili Klient ma możliwość zmiany hasła po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie I niniejszego Regulaminu.
 5. Dostęp do Konta Klienta Klient uzyskuje po dokonaniu skutecznej rejestracji. Rejestracja wymaga zapoznania się Klienta z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym faktu zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.
 6. W chwili uzyskania dostępu do Konta Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta Klienta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Regulaminie.

V. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług wymagane jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Klienta i przesłania Sprzedawcy Formularza rejestracji, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu w celu utworzenia Konta Klienta, z tym, że:
  1. W przypadku składania przez Klienta Zamówienia bez utworzenia Konta Klienta, Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia w tym trybie,
  2. Umowa o świadczenie usług dotycząca przesyłania Klientowi drogą elektroniczną Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera przez wyrażenie przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach ustawień Konta Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie utworzenia Konta Klienta i jego prowadzenia zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usług w zakresie przesyłania drogą elektroniczną Newslettera na adres e-mail podany przez Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu następuje nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa w tym zakresie zostaje zrealizowana wraz z realizacją Zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług w zakresie dotyczącym utworzenia i prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w drodze oświadczenia zawartego w wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail Sprzedawcy. Wysłane przez Klienta na adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług w zakresie dotyczącym utworzenia i prowadzenia Konta.
 6. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług w zakresie przesyłania drogą elektroniczną Newslettera w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, poprzez:
  1. odznaczenie odpowiedniego pola w ramach ustawień Konta Klienta,
  2. wysłanie na adres e-mail Sprzedawcy żądania zaprzestania przesyłania Newslettera.
 7. W przypadku wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług w zakresie dotyczącym utworzenia i prowadzenia Konta Klienta, na skutek złożenia przez Klienta oświadczenia o jej wypowiedzeniu lub też w przypadku rozwiązania jej w powyższym zakresie na mocy porozumienia Stron, Konto Klienta zostanie usunięte.
 8. Jeżeli w chwili złożenia przez Klienta oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług lub zażądania Klienta usunięcia Konta, nie zostało jeszcze zrealizowane Zamówienie Klienta, rozwiązanie Umowy o świadczenie usług następuje niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po dokonaniu rezygnacji z niego przez Klienta.

VI. ZASADY SKŁADANIA ZAMóWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM ORION SUPPLY

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia można składać z wykorzystaniem utworzonego przez Klienta Konta Klienta, po dokonaniu czynności zalogowania się na Konto Klienta lub bez konieczności utworzenia Konta Klienta.
 3. Do złożenia Zamówienia przez Klienta bez utworzenia Konta Klienta wymagane jest:
  1. zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowanie, co Klient potwierdza przez zakończeniem procedury składania Zamówienia, zaznaczając odpowiednie pole. Dokonanie przez Klienta akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia jest warunkiem koniecznym dla nabycia w drodze umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu,
  2. podania przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych, wskazanych
   w udostępnionym na stronie internetowej Sklepu Formularzu zamówienia i oznaczonych jako dane obligatoryjne, wybrania rodzaju przesyłki, wpisania danych do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  3. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego
   w toku procedury składania Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać towar będący przedmiotem Zamówienia, określić ilość zamawianego towaru,
   a następnie kliknąć przycisk „dodaj do Koszyka”, znajdującego się przy każdym towarze wraz z jego opisem oraz ceną towaru,
  2. zalogować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez utworzenia Konta Klienta,
  3. kliknąć przycisk [„zamawiam i płacę”],
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie, w tym koszt dostawy.
 5. Przez kliknięcie przycisku [„zamawiam i płacę”] Klient potwierdza fakt złożenia zamówienia, a Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w toku procedury utworzenia Konta Klienta lub wskazany w trakcie wypełniania Formularza zamówienia bez wykorzystania Konta Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku, w rozumieniu przepisu art.
  21 ustawy o prawach konsumentach, a także udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej przez Klienta i Sprzedawcę umowy sprzedaży, następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej odnośnik do Regulaminu, pouczenia o przysługującym uprawnieniu do odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca, najpóźniej przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za dodatkowe usługi, koszty dostawy.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach i terminach płatności. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 5. Płatności za towar Klient dokonuje w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 6. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  • gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru,
  • gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników,
  • przelewem z góry na konto Sprzedawcy,
  • kartą płatniczą,
  • przelewem błyskawicznym,
  • przelewem elektronicznym
 7. W wypadu określonych towarów, dostępne mogą być niektóre ze wskazanych sposobów płatności.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie [●] dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie [●] dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru, towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie towaru. O gotowości towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

VIII. METODY I REALIZACJA DOSTAW

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego towaru, który to sposób deklaruje podczas składania zamówienia:
  1. Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa,
  2. Odbiór osobisty
 2. Dostawa towaru odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, Europy, w tym Białorusi, Ukrainy i Rosji.
 3. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty towaru przez Klienta jest bezpłatny i nie wiąże się z obciążeniem Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez Formularz Zamówienia lub drogą elektroniczną. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy.
 6. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towarów na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych tejże ustawy.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż sprzedaje towary nowe.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej i wysłana na adres korespondencyjny bądź na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Dla celów sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecanym jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgodnie z wolą Klienta odpowiedź na reklamację ma zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  4. datę nabycia towaru od Sprzedawcy,
  5. rodzaj reklamowanego towaru,
  6. opis wady reklamowanego towaru oraz datę i okoliczności jej stwierdzenia,
  7. żądanie Klienta w odniesieniu do zgłoszonych wad,
  8. wybrany przez Klienta sposób poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 6. Składając reklamację Klient powinien opisać zauważoną wadę i sprecyzować swoje żądanie.
 7. Dla celów sprawnego rozpatrzenia reklamacji, wraz z jej zgłoszeniem Klient dostarczył Sprzedawcy dowód nabycia towaru (np. kopię lub skan faktury VAT, kopię lub skan dowodu uiszczenia ceny na rzecz Sprzedawcy lub też inny dowód).
 8. Klientowi przysługują uprawnienia z zakresu rękojmi na zasadach i w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje .
 10. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacji, a jeżeli takiego sposobu Klient nie wskaże, Sprzedawca poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji przy wykorzystaniu podanych przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym danych.
 11. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 12. Dla celów sprawnego rozpatrzenia reklamacji, zaleca się, aby reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną zawierała w szczególności:
  1. wskazanie przedmiotu reklamacji (opis sprawy, której dotyczy składana reklamacja),
  2. adres do korespondencji Klienta,
  3. adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgodnie z wolą Klienta odpowiedź na reklamację winna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  4. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 13. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, które uniemożliwiają jej rozpatrzenie, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 14. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 15. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 16. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności towaru z umową sprzedaży i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 18. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od momentu przyjęcia towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zażądał on innego sposobu zwrotu.

X. GWARANCJA

  1. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także treść gwarancji, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego towaru.
  2. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
  3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i zasadach opisanych w punkcie IX Regulaminu. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy Sprzedawca wysyła Klientowi wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument stanowi, załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła towar w posiadanie. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną prze niego inną osobę niż przewoźnik ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczające i skuteczne jest wysłanie przez Konsumenta na adres Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru od Konsumenta lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument powinien odesłać towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy tj. koszt wysyłki towaru na adres Sprzedawcy w sposób wybrany przez Konsumenta.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawca o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów ORION SUPPLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 4 lok. 4, 15-845 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632164, dalej jako „Administrator” lub „ORION SUPPLY”.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowy Klienta przez Sprzedawcę określone zostały w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności, link do dokumentu znajdą Państwo pod adresem: [●]

XV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. W celu dostosowywania sprzedaży poszczególnych towarów do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów zbieranie są informacje w postaci tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone do korzystania ze Sklepu Sprzedawcy.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta sklepu internetowego oraz optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika, jak również posiadają przypisany numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 4. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa plików cookies:
  • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej,
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie Klienta dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
 6. Klient Sklepu ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji Sklepu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani też nie wyłącza żadnych praw Klientów, które wynikają dla nich z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce ”Regulamin sklepu” oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin umieszczony na stronie internetowej Sklepu udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej podanych przyczyn:
  1. zmiany brzmienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży lub Umowie o świadczenie usług, zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę,
  2. konieczności zastosowania się Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień bądź wytycznych, mających wpływ na prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży lub Umowie o świadczenie usług, zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę, a wynikających z:
  3. ostatecznej decyzji organu administracji publicznej, właściwego w zakresie rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę,
  4. prawomocnego orzeczenia sądowego, znajdującego zastosowanie w zakresie rodzaju działalności gospodarczej, prowadzonej przez Sprzedawcę.
  5. zmiany technicznych uwarunkowań świadczenia usług przez Sprzedawcę, wynikającej wyłącznie z aktualizacji wymagań technicznych.
 4. O dokonaniu zmian Regulaminu oraz o ich treści, Klient zostanie poinformowany każdorazowo przez umieszczenie pod adresem Sklepu informacji o zmianie niniejszego Regulaminu wraz ze wskazaniem zmian.
 5. Klienci, którzy utworzyli Konto Klienta lub na których rzecz, na zasadach określonych w Regulaminie, świadczona jest usługa przesyłania drogą elektroniczną Newslettera, o zmianie niniejszego Regulaminu zostaną powiadomieni dodatkowo, poprzez przesłanie na adres e-mail, podany przez nich podczas procedury zakładania Konta Klienta lub dla otrzymywania Newslettera, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu wraz ze wskazaniem zmian w tym Regulaminie. Poinformowanie Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym o zmianie niniejszego Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed dniem wejściem w życie takiej zmiany.
 6. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie, który został podany przez Sprzedawcę łącznie z informacją o jego zmianie, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 7. Wszelkie inne zmiany niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania do umów zawartych oraz Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie takiej zmiany, chyba że co innego wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach Konsumenta.
 9. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  • Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
  • Wzór formularza odstąpienia od umowy
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem [●] i ma zastosowanie do umów zawartych oraz zamówień złożonych przez Klientów od tego dnia.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00